Življenje je ustvarjanje

Hitri kontakt

EPIKS uredništvo
041 791 211
info@epiks-modri.net

RIPITZ INOVACIJE d.o.o.
01/ 786 02 40
031 631 857
slavko@ripitz-inovations.com

abcstrategija  

IZVEDBENA STRATEGIJA RAZVOJA TRAJNOSTNEGA TURIZMA V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

potuj_raznoliko_eu_copy1

Operative Strategy Roll-eX Center Partners

Zamisel "strategije" je naš končni izraz in inovativni predlog koristnejšega načina konkretnega uresničevanja pobud EK, ki so se začele izvajati že pred 15 leti v vseh evropskih državah kot Evropski teden mobilnosti z namenom, da to postane splošno gibanje za promocijo vrednot in prakse trajnostnega razvoja, kakor to razumemo na osnovi javno dostopne dokumentacije in razvojne evolucije Evropskega tedna mobilnosti. Z izvedbo predstavljene strategije poleg tega, da krepimo gibanje Evropski teden mobilnosti, dejansko presegamo njegov izvirni namen in sedanjo prakso izvajanja Evropskega tedna mobilnosti, ki se je ustavila na promociji vrednot trajnostnega razvoja tako, da s to strategijo te vrednote tudi dejansko izvajamo v vsakdanjem življenju in na način, da je vsem tudi koristen tako, da smo ga konkretno povezali s turizmom. Zamisel te strategije je koristna tudi zato, ker omogoča intenzivnejše povezovanje različnih družbenih subjektov in organizacij, ki že tradicionalno izvajajo aktivnosti svojih programov Evropskega tedna mobilnosti v skupna sodelovanja z drugimi organizacijami in s ciljem rednega javnega izvajanje dogodkov Evropskega tedna mobilnosti med letom in pogostejše kot je to primer sedanje prakse. Opazili smo,da se aktivnosti in programi Evropskega tedna mobilnosti med letom izvajajo v organizacijah predvsem interno (npr. v šolah kot del vzgojnega procesa ali na občasnih konferencah zaradi strokovnega usposabljanja, koordinacije ipd.), javno in bolj simbolično pa bolj malo, in sicer tradicionalno predvsem intenzivno vsako leto v času med 16. in 22. septembrom. Zadnji dan je tradicionalno v vsej EU Dan brez avtomobila. Rezultat te prakse je, da širša javnost ne zaznava Evropski teden mobilnosti kot trajnostno gibanje in se ne zaveda njegovega pravega pomena. Bolj opažene bi bile tudi javne promocijske akcije, ki jih s tem v zvezi vsako leto pripravijo in izvajajo različna ministrstva. Javni dogodki krepijo družbeno kohezijo, pričakovanje EK kot pobudnika pa je, da se Evropski teden mobilnosti izvaja v javnosti celo leto in ne zgolj interno, česar širša javnost ne vidi. Zanimivo je, da med subjekti in organizacijami, ki sedaj izvajajo Evropski teden mobilnosti ne najdemo veliko primerov lokalnih družbenih organizacij kot so npr. krajevne skupnosti, njihova turistična društva, društva upokojencev, gasilska in različna druga društva. S to strategijo spodbujamo več takšnega povezovanja in sodelovanja. Poleg tega ta strategija odkriva priložnost koristne oživitve skupnega življenja s povečevanje vsem koristnih "trajnostnih" aktivnosti v krajevnih skupnostih širom Slovenije, ki jo zlasti ponuja kulturni turizem. Ekonomski pomen slednjega je prepoznala EK, ki je letos polleti tudi uradno razširila definicijo turizma s kulturnim turizmom, kar je tudi postalo tudi pomembno področje strateškega razvojno-gospodarskega interesa za Vlado Slovenije. V širokem kontekstu kulturnega turizma, ki zajema večino področjih dejanskega življenja ljudi se skriva ogromen potencial ekonomsko-poslovnih priložnosti, katerega uresničevanje omogoča reševanje večine sedanjih problemov, ki težijo mnogo ljudi. Dozorel je čas, da se od promocije trajnostnih vrednot preide na konkretna dejanja, in da se dosedanje aktivnosti trajnostnega gibanja Evropski teden mobilnosti pretvorijo tudi v vsakdanjo (in koristno) prakso tako organizacij kot posameznikov. v Zgornja slika zrcali končne cilje, izvedbeno strategijo in organiziranost poteka izvajanja Programa pametne/inteligentne mobilnosti, kar smo prej že pojasnjevali, sedaj pa jih le kratko povzamemo: 

S postavitvijo Roll-eX Rent-A-Bike kolesarskih točk povezujemo krajevne skupnosti manjših in srednje velikih slovenskih mest med seboj in vsako z njihovim sosednjim podeželjem s ciljem vzajemne gospodarske rasti in razvoja mest in njihovega okoliškega podeželja z osredotočenjem na trajnostni turizem. V novi opredelitvi trajnostnega turizma sta še posebej pomembna kulturni in ekološki turizem (pri tem sledimo prej predstavljenemu konceptualnemu modelu evropskega poslovnega ekosistema in zamislim slovenskega biotičnega ekosistema). Dolgoročno bo iz tega nastala vseobsegajoča mreža (network) raznovrstnih kolesarskih točk po celi Sloveniji, po »tej poti« ali »na ta način« pa se bo v vsaki krajevni skupnosti najprej, kratkoročno, začelo razvijati interesno sodelovanje (kajti interes je najboljši povezovalec) in mreže povezanih potreb krajanov in ponudb lokalnih in drugih organizacij. Povpraševanje bo bolj povezano s ponudbo. Slednja je zdaj osredotočena predvsem na večje turistične organizacije z omejenimi kapacitetami (tudi organizacijskimi) in na najbolj znane in promovirane turistične destinacije, kamor se namenja večina obiskovalcev (domačih in zlasti tujih). Preštevilne turistične destinacije in različne kulturne in naravne znamenitosti po krajevnih skupnostih širom Slovenije so večini skrite, neznane in ta potencial je popolnoma neizkoriščen, njegovo izkoriščanje pa presega zmožnosti in kapacitete sedanjih turističnih gospodarskih organizacij. Mreženje in kooperacija na lokalni ravni (znotraj družine, s sosedi, prijatelji in po tej poti naprej...) je naravna pot (poslovnega) sožitja in jo priporočajo vse stroke in EK, kar najbolj dokazuje kolektivno organizirana lokalna turistična praksa dvanajsterice (Avstrije...). Pri nas je videti zanemarivo malo podobne, zares kolektivne prakse na ravni krajevnih skupnosti, veliko primerov sicer je, ampak fragmentirano in z zelo različnimi cilji, ki jih je težko povezovati ali usklajevati s končnimi cilji in razvojnimi strategijami, ki so v interesu širše lokalne skupnosti, celotne družbe, ekonomije ali ES. Mi smo ubrali obratno pot. 

Vodijo nas končni cilji in strategije EK. Izvedbena strategija sledi metodologiji, ki je v skladu s prej že predstavljenim konceptom evrpskega poslovnega ekosistema. Cilj je krepitev konkurenčnosti predvsem lokalnih organizacij tako v mestnih krajevnih skupnostih kot na podeželju, torej tudi pridelovalcev. V Sloveniji je poudarjen strateški pomen samooskrbe. Drobno podjetništvo, mikro, male in srednje velike organizacije (SMEs) so  hrbtenica evropskega gospodarstva, predstaljajo 99% vseh organizacij v EU in ustvarjajo 65% bruto družbenega produkta v EU. Politika digitalizacije, cilji in strategije Evropske komisije so usmerjene v krepitev podjetništva in konkurenčnosti teh organizacij. Trajnostni turizrm je panoga, ki ima strateški pomen v EU za razvoj lokalnih skupnosti. ker omogoča razvoj storitvene ekonomije in tretjega sektorja. Slednji edini učinkovito in uspešno rešuje vprašanje nezaposlenosti in naraščajoče revščine, ki je stranska posledica vedno večje izgube delovnih mest zaradi čedalje večje avtomatizacije in povečevanja produktivnosti z vedno manj zaposlenih. Nezaposlenost ali prekarna zaposlenost ni rešitev, ker pomeni majhne prihodke, nizko plačilno moč, zaradi česar presežna ponudba proizvodov in storitev, ki jo poganja avtomatizacija ne najde povpraševanja. Zato trpi celotna ekonomija. 4. industrijska revolucija je zajela ves svet in takega razvoja dogodkov ne more ustaviti nihče več. Nujno potrebne so korenite spremembe in hitre prilagoditve novim tehnologijam, novi organizaciji in načinu poslovanja in trajnostnemu načinu vsakdanjega življenja. S to izvedbeno strategijo konkretno prispevamo k uresničitvi teh ciljev, in sicer s spodbujanjem pro-aktivnosti in samo-organizacije na lokalni ravni. Kratko pojasnilo zgornje slike glede konkretnega načina organizacije in poteka izvedbe:  

  • Predstavniki (agents) so lahko lokalne družbene organizacije od splošnega interesa (urad krajevne skupnosti, turistično društvo, gasilsko društvo in društvo upokojencev krajevne skupnosti) kot ključni  partnerji Roll-eX centrov pri skupni postavitvi prve Roll-eX Rent-A-Bike kolesarske točke v posamezni krajevni skupnosti. 
  • Mreža neprekinjenih črt predstavlja različna medsebojna sodelovalna razmerja, ki jih te ključne organizacije krajevnih skupnosti vzpostavljajo z drugimi krajevnimi skupnostmi, sosednimi ali z drugimi krajevnimi skupnostmi doma in v tujini. 
  • Točke s prekinjenimi črtami predstavljajo različna skupna sodelovalna razmerja, ki jih te ključne organizacije krajevnih skupnosti razvijajo in dogovarjajo s krajani in različnimi organizacijami s področja te krajevne skupnosti ali od drugod s ciljem razvijanja konkretnih programov in projektov (npr. ponudbe novih turističnih produktov oz. storitev), ki najbolje zadovoljujejo potrebe vseh, kratkoročno in dolgoročno. Na ta način se organizirano najbolj skladno uresničujejo že zastavljene trajnostne strategije in cilji širše družbene skupnosti (občine...in širše). Najprej se vzpostavljajo medsebojna razmerja z javnimi organizacijami (vrtci, šolami, domovi za varstvo starejših občanov...) in večjimi gospodarskimi organizacijami kot podporniki teh prizadevanj ter s številnimi mikro, malimi in srednjimi gospodarskimi organizacijami (s.p.-i, d.o.o.-i) in drugimi (različnimi društvi, civilnimi iniciativami...) hkrati. Vse pa poteka znotraj širokega okvirja pobud Evropskega tedna mobilnosti, ki se tako konkretno krepijo. S tem konkretno prispevamo k hitrejšemu uresničevanju njegovih namenov, ampak na način, da se vloženi napori dejansko obrestujejo vsem udeleženim v krajevni skupnosti. 

Namen tega projekta je strokovno multidisciplinarno utemeljen. Vlaganje v kolesarstvo ustvarja več delovnih mest kot vse preostale panoge transporta v EU.  POGLEJ PRISPEVEK! Strateški pomen trajnostnega razvoja in kuturnega turizma za razvoj in ohranjanje podeželja je v interesu prihodnjega razvoja Slovenije "ne samo zaradi kmetijstva, ampak, da bi mladi ljudje in mlade družine lahko ostajale na podeželju". S tem projektom povezujemo mala in srednje velika mesta s podeželjem. Razvoj mesta je v koeksistenci z razvojem podeželja. Razvoj mesta in razvoj podeželja sta medsebojno soodvisna kulturno, ekonomsko in tehnološko. Lewis Mumford, eden najvplivnejših družbenih intelektualcev 20. stoletja, katerega knjiga "Mesto v zgodovini" (1961) je bila 1962 leta proglašena za kapitalno kulturno delo našega časa, je presegel ozko akademsko specialitično razmišljanje in opravil kulturno analizo in pomen razvojne vloge mesta, v kateri je združil nove tehnologije, neokrnjeno naravno okolje, posameznika in družbeno skupnost ter dokazal medsebojno soodvisnost.

Predstavljena izvedbena strategija sloni na v praksi preverjenih metodologijah uspešnosti izvedbe, ki so rezultat dolgoletnih prizadevanja Evropske komisije za uresničitev skupne Vizije digitalizirane trajnostne prihodnosti in konkurenčnosti Evropske skupnosti in njenih držav članic. Rešuje probleme in pospešuje konkurenčnost in vsakdanjo uspešnost predvsem mikro, malih in srednje velikih gospodarskih (s pridelovalci vred) in drugih organizacij v malih in srednje velikih mestih, na podeželju...Sledi številnim strokovnim svetovnim avtoritetam, ki so prispevale k razvoju in uveljavljanju teh trajnostnih metodologij pri konkretnemu uvajanju številnih tehnoloških novosti v prakso držav širom sveta. Izpostavili bomo le dva. In sicer zato, ker sta oba pomembno prispevala k ustvarjanju temeljev sedanje Vizije digitalizacije EU, ki temelji na trajnostnem razvoju:

 Jeremy Rifkin

Jeremy Rifkin

Jeremy Rifkin je  svetovalec EU od leta 2000. Svetoval je trem predsednikom Evropske komisije (Romano Prodi, Jose-Manuel Baroso in sedanjemu predsedniku Jean Claud Juncker-ju) in njihovim vodilnim teamom, vodstvu evropskega parlamenta in več predsednikom vlad držav članic, ko so predsedovale EU. J. Rifkin je glavni arhitekt dolgoročnega trajnostnega plana za reševanje globalne ekonomske krize, energetske varnosti in klimatskih sprememb z uporabo digitalnih tehnologij 4. Industrijske revolucije, ki ga je zastavila Evropska komisija in sedaj uresničujejo številne inštitucije ES in države članice s ciljem uveljavitve digitalizacije v dejansko poslovno prakso in vsakdanje življenje ljudi. Rifkinovim zamislim sledi tudi trinajsti petletni plan Kitajske. V zadnjih letih tudi svetuje kitajskejskemu vodstvu in drugje po svetu.  Značilnost njegovih zamisli rešitev je, da se z družbeno promocijo in omogočanjem pogojev večje uporabe in razvoja novih digitalnih produktov in storitev spodbuja ustvarjalni trajnostni gospodrski razvoj predvsem na ravni lokalnih skupnosti, in sicer v smeri razvoja tretjega (storitvenega) sektorja, ki edini lahko rešuje čedalje večjo nezaposlenost in revščino in druge negativne posledice po višji standard ljudi, ki jih povzroča čedalje hitrejši tehnološki razvoj in uveljavljanje avtomatizacije v poslovne procese velikih gospodarskih združb in ustanov. Digitalizacija je priložnost predvsem za večjo tržno konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih gospodarskih organizacij, ki so hrbetinca gospodarstva tako v EU kot drugje po svetu. Enako razmišlja tudi Bernard Lietaer. 

Bernard Lietaer

Bernard Lietaer je svetovno priznani strokovnjak za oblikovanje sodobnih monetarnih sistemov. Znan je kot eden glavnih ustvarjalcev (takrat kot strokovnjak Narodne banke Belgije) ECU - menjalnega mehanizma košarice evropskih valut, ki je predhodil in omogočil uspešno uvedbo Evra. Manj znano pa je, da je vztrajal na nadaljevanju razvoja mehanizma ECU in na prvotni zamisli Evra kot skupnega evropskega plačilnega sredstva in ne centralne evropske valute. V zadnjih letih svetuje mnogim državam po svetu pri uvajanju različnih novih komplementarnih monetarnih sistemov za opravljanje nakupovalno-plačilnih transakcij, ki rešujejo probleme starejših oseb, nezaposlenih in revnih ter pospešujejo razvoj podjetništva in lokalnega gospodarstva, predvsem mikro, malih in srednje velikih organizacij in lokalnih skupnosti ter tako pospešujejo rast celotne državne ekonomije. Med drugimi so to novi, komplementarni monetarni sistemi, proizvodi in storitve, ki so zasnovani na blockchain tehnologijah in digitliziranih produktih in storitvah 4. Industrijske revolucije, npr.  kriptovalute itn.  

Bernard Lietaer - New Money for a New World from Complementary Currency.

Ne moremo mimo ne opozoriti na še eno ime iz evropskega Think-thanka (možganskega trusta) mlajše generacije ekonomistov:  Fredrik Erixon (poudarja "produktivnost"): Priporočamo pozoren ogled njegovega videa, v katerem na vsem razumljiv način nedvoumno (objektivno) in celovito v "eni sliki" predstavi različne (navidezno izključujoče se) poglede na pretekla, sedanja in bodoča stanja ekonomske realnosti v EU in svetu, utemeljeno z izvirnimi statističnimi podatki, analizami in trendi gibanj EU ustanov in drugih kompetentnih svetovnih ustanov, ki si medseboj ne nasprotujejo, ampak se dopolnjujejo v manjkajočih podrobnostih:    

Kako bo predstavljena strategija razvoja trajnostnega turizma v krajevnih skupnostih (prva slika zgoraj) konkretno izvajana v praksi? Naslednji primer (spodaj) to najbolj nazorno pokaže. Projekt Roll-eX bomo predstavili javnosti med 16. in 22. septembrom, ko povsod po Sloveniji in v drugih državah članicah EU že več kot 15 let tradicionalno poteka Evropski teden mobilnosti. Zadnji dan, 22. septembra je v vseh državah članicah EU Dan brez avtomobila. Koincidenčno,  še pred tem se je zgodila  SINHRONOST (dodatna informacija), konkreten primer iz prakse, ki nam je v veliko pomoč pri uveljavitvi tega projekta, ki bo povezoval vse krajane in organizacije znotraj krajevnih skupnosti in med krajevnimi skupnostmi širom Slovenije. Vse prosimo za podporo projekta Roll-eX za uresničitev skupne Vizije. Projekt je družbeno koristen in predvsem v interesu krajanov in organizacij vsake krajevne skupnosti. Ni potrebno iti daleč, da bi se imeli lepo tudi v svoji krajevni skupnosti. Strategija, s katero uresničujemo to skupno Vizijo se izvaja natanko tako kot je predstavljeno spodaj:

Predstavnik Roll-eX je zabeležil naslednji dogodek: Praznovanje praznika Mestne četrti Levi breg, ki je potekalo v organizaciji velenjske Krajevne skupnosti -Mestne četrti Levi Breg. Potek organizacije izvedbe dogodka je je razviden iz vabila. Zabeležili smo nekaj slik utrinkov dogodka, ki je za nekaj ur poživel to lokalno skupnost in razveselil krajane (zlasti mamice in otroke) in obiskovalce, ki jim je popestril soboto, 10. septembra 2017. Dogodek pa je najverjetneje še posebej razveselil nekaj bližnjih lokalnih organizacij. Pobudniki Roll-eX projekta ne vidimo pravega razloga, da se podobni dogodki v tej in drugih krajevnih skupnostih ne bi redno oziroma pogosteje odvijali širom Slovenije za uresničitev namenov in ciljev skupne strategije, ki smo jih prej (zgoraj) predstavili:   

Predstavnik organizatorja:  Predsednik Sveta MČ Levi breg vzhod  g. Boštjan PELKO

Narodno zabavni ansambel POTEPUHI  Glasba Potepuhi

Društvo upokojencev KS Šalek DU Šalek

Društvo diabetikov Društvo Diabetikov

KORK (Rdeči križ) KORK (Rdecii kriz)

Vrtnice Vrtnice

Šahovski klub Sahovski klub

Ročna dela Evica Ostojić Rocna dela Evica Ostojic

Brez jedače ni zabave! Jedaca

Za kave in pijačo je poskrbelo par bližnjih lokalov! Pijaca

Mlajše je bolj zanimal sladoled! Sladoled

Tudi frizerka je izkoristila premor za kavico! frizerka2

Šalečani Salecani

Hišni ljubljenček! Pes kolesar2

Plezalci Plezalci1

Plezalci2

Plezalci4

Roll-eX

Nova obiskovalca! Frizerka

Kratek premor! Kratek premor

Sožitje generacij! Sozitje generacij

Kaj več dodati k slikam utrinkov, s katerimi smo zabeležili obletnico te velenjske krajevne skupnosti. Ta dogodek najbolj zgovorno priča o zmožnostih vsakodnevnega sožitja, druženju in povezovanju in ustvarjalnemu sodelovanju, ki je evidentno možno tudi v bližini svojega doma in v zadovoljstvo vseh, tako krajanov, organizacij, ki delujejo v krajevni skupnosti in obiskovalcev, ki jih takšne prireditve pritegnejo. Želeli bi, da predvsem v tej luči čimveč krajanov in someščanov zazna in začuti praktičen pomen in vrednost Evropskega tedna mobilnosti, ki ni samo še ena letna proslava več, ampak je namenjen predvsem  ljudem in njihovim potrebam. Do lanskega leta je bila osredotočenost Evropskega tedna mobilnosti usmerjena na  "stvari" - v izgradnjo številnih infrastrukturnih objektov, in njihovo financiranje iz evropskih sredstev. Med mnogimi drugimi evropskimi projekti so to tudi peš poti in kolesarske steze, ureditev mest in prometnic za večjo varnost in prilagojeno pešcem in kolesarjem. Za te in nove projekte, s katerimi se ustvarjajo ključni pogoji za delovanje gospodarstva in bolj kakovostno življenje ljudi dobro skrbijo občine, ki to delo nadaljujejo tudi naprej. Že lansko leto pa se je fokus osredotoečenja Evropske komisije in Evropskega tedna mobilnosti spremenil iz "stvari" na ljudi, potrebe in zdravje ljudi. Trajna prioriteta je uveljavljanje trajnostnih vrednot in celosten trajnostni razvoj s poudarkom na pešačenju, kolesarjenju in deljenem prevozu (pametna trajnostna mobilnost). Za izhod iz krize je potrebno temeljito prestrukturiranje ekonomije in sprememba dejanskega načina življenja, ki je predpogoj za razvoj naprej. Poudarek je na digitalizaciji in uveljavljanju novih, pametnih tehnologij. Poudarek je na usposabljanju za razumevanje uporabo novih pametnih (digitalnih) tehnologij, na  trajnostni vzgoji najmlajših, šolske in dijaške mladine, na solodarnosti do starejših in drugih pomoči potrebnih, na povezovanju mikro, malih in srednje velikih organizacij in krajanov. Vsem nam je skupno, da delujemo in živiimo v krajevnih skupnostih in delimo enake probleme. Poudarjajo se nova trajnostna načela, predvsem samo-organizacija in povezovanje (connectivness), delitev in skrb enega za drugega (sharing is caring), ampak bolj organizirano, na najnižji ravni lokalnih skupnosti, skupno (kolektivno) in torej  okoli ključnih organizacij v krajevni skupnostih (Urad KS, Društvo upokojencev, Turistično društvo krajevne skupnosti, Gasilsko društvo, vrtec, OŠ, druge šole), ki skrbijo, da zastavljene iniciative in aktivnosti podpirajo tudi uspešnejšo uresničitev razvojnih strategij in ciljev občine in države, ker je to v interesu vseh. Itn.  Znotraj krajevne skupnosti obstaja nešteto možnosti povezanega in konsenzualnega dogovarjanja praktičnih in vsem sodelujočim koristnih praktičnih iniciativ in še več rednih dogodkov kot je zabeležen zgoraj, ne le obletnic, ampak na redni osnovi. Življenje in poslovanje v krajevni skupnosti bo tako bolj dinamično in v zadovoljstvo vseh, to je tako obiskovalcev, ki jih bo na ta način vedno več kot vseh krajanov in organizacij v krajevni skupnosti. Sodelovanje in skupno delovanje se obrestuje vsem sodelujočim. na ta način se lahko trajno ustvarja samo več nove vrednosti, nikoli manj. Na to opozarja in apelira tudi Evropska komisija, ki tudi promovira trajnostne vrednote in poudarja življenjske principe, s katerimi se te vredote tudi dejansko uresničujejo na najnižji lokalni ravni in za višji standard in večjo kakovost vsakodnevnega dela in življenja. Novi pristop k organizaciji izvedbe, ki se promovira in uveljavlja  je "od spodaj navzogor" in ne "od zgoraj navzdol",  ker ljudje na najnižji ravni lokalne skupnosti najbolje vedo, kaj in kako je najboljše narediti v njihovem okolju. 

Projekt Roll-eX, na opisan način praktično povezuje vsa področja trajnostnega razvoja, iniciative in organizacije, ki delajo na njem. povezuje mestne krajevne skupnosti z njihovim neposrednim podeželjem in omogoča sinergijo, večjo uspešnost kot je sedanji način organiziranja sporadičnih dogodkov in nešteto praktičnih možnosti za povečevanje števila novih dogodkov. Spodbuja samopomoč, samooskrbo, zaščito okolja, medgenaracijsko sodelovanje, zdrav način življenja itn. Med drugim in v kontekstu prizadevanj za hitrejši razvoj podeželja podpiramo tudi aktivno prizadevanje nekaj uglednih domačih politikov za to, da se neposrednim pridelovalcem zakonsko omogoči neposredna prodaja javnim ustanovam, ki je sedaj omejena s sistemom javnih naročil, ki favorizirajo velike trgovske in druge posredniške organizacije. Eden izmed kratkoročnih ciljev, ki jih čimprej želimo doseči (po dveh letih neuspešnih prizadevanj nekaterih občin za uresničitev tega cilja) je tudi uveljavitev pravice do izplačila kilometrine za prihod in odhod v službo oziroma na delo s kolesom. Verjamemo, da bomo tokrat in z vašo podporo oba navedena in mnoge druge trajnostne cilje tudi uresničili. Prosimo vas, da se nam pridružite v teh prizadevanjih.