Življenje je ustvarjanje

Hitri kontakt

EPIKS uredništvo
041 791 211
info@epiks-modri.net

RIPITZ INOVACIJE d.o.o.
01/ 786 02 40
031 631 857
slavko@ripitz-inovations.com

abcslo  

NAŠ TEAM– KDO SMO – KAJ DELAMO

Smo neodvisna poslovno-partnerska skupina slovenskih podjetij, katera lastniško kontroliramo in vodimo ustanovitelji. Delamo in ustvarjalno sodelujemo v Sloveniji in po svetu. Svoj cas posvecamo oblikovanju in razvoju inovativnih trajnostnih rešitev, proizvodov in storitev na osnovi pametnih (smart) tehnologij in povezujemo ljudi in organizacije v ustvarjalne trajnostne projekte, ki so del projekta Pametni dom Ripitz (PDR), ker nas to delo veseli. Kar pa bi želeli nadaljevati delati tudi skupaj z Vami.

Kljucni partnerji imamo za seboj 25 in vec let medsebojnega sodelovanja in samostojnih podjetniških izkušenj na podrocju IT&IKT dejavnosti in management consultinga za izvajanje produktivnostno zasnovanih programov celovitih prenov velikih podjetij: Ripitz d.o.o., Modri.net d.o.o., DSE Group, d.o.o., Articom d.o.o., Novatel d.o.o., SamoStamp podjetniška skupina in še vec partnerjev.

Projekt PDR (Pametni dom Ripitz) je bil ustanovljen ob koncu leta 2015, čeprav na njem delamo že od leta 2009. V kratkem, PDR je sedaj vseobsegajoci trajnostni projekt, ki ima štiri glavne inovativne in družbeno koristne razvojne trajnostne programe: Program gradbeništva, Program proizvodnje pohištva po meri, Program arhitekture in industrijskega designa ter Program pametne/povezane mobilnosti. PDR je komleksen projekt, ki ima dva medsebojno povezana podrocja osredotocenja:

1. Glavno podrocje – fokus naše pozornosti so gibalno ovirane osebe. Omenimo nekatere kategorije le-teh: STAROSTNIKI, dementne osebe, invalidi, slabovidni in slepi ljudje, naglušni in gluhi ljudje, razlicno fizicno poškodovani ljudje, potrebni dolgotrajnejše rehabilitacije in ljudje s PTSM (posttraumatska stresna motnja), drugimi oblikami depresije, razlicnih oblik odvisnosti itn. V kratkem, razvijamo enostavno uporabne inovativne rešitve, izdelke in storitve, ki so gibalno oviranim ljudem v pomoc pri vsakdanjih opravilih in jim omogocajo cimbolj samostojno življenje brez pomoci drugih ljudi. V starosti, bolezni ali poškodovani se vsi srecujemo z razlicnimi gibalnimi težavami, in s podobnimi ali enakimi ovirami kot jih poznajo invalidi. Zato je naše vodilo pri razvoju storitev in izdelkov, da je tisto, kar je dobro za starejše osebe in invalide, dobro za vsakogar. Mislimo in ustvarjamo trajnostno, skratka: uporabno in koristno za vse.

UVOD - URADNA VIDEO PREZENTACIJA POMENA DIGITALIZACIJE KOT OSNOVE ZA URESNICITEV  ENOTNEGA DIGITALNEGA TRGA EU, NAJBOLJ POMEMBNEGA PROJEKTA EVROPSKE KOMISIJE ZA SKUPNO PRIHODNOST EU. OLAJŠUJE TUDI BOLJŠE RAZUMEVANJE NASLEDNJEGA, 2. DODATNEGA PODROCJA NAŠEGA OSREDOTOCENJA IN PREDSTAVITVE NAŠIH PRIZADEVANJ IN  IZVAJALNIH AKTIVNOSTI; KI SLEDI V NADALJEVANJU. 

Na samem zacetku video prezentacije Evropske komisije je v štirih tockah jedrnato povzeto bistvo in pomen digitalizacije: danes uporabljamo internet stvari (IoT - Internet of Things) in na njem zasnovane nove pametne storitve in proizvode, npr. pametne (smart) telefone kot orodja za ucenje (STUDY), delo (WORK), nakupovanje (SHOP - z vidika potrošnikov) in prodajo (SELL- z vidika ponudnikov). Slednji dve tocki sta osrednji fokus, na katerega se mi osredotocamo zlasti pri zagotavljanju konkretnih novih storitev digitalnega pospeševanja prodaje, promocije (oglaševanja) in marketinga našim strankam, s katerimi uspešeno povezujemo oba vidika (nakupovanje in prodajo; potrošnike in ponudnike) v obojestransko zadovoljstvo tako kupca kot prodajalca. Sledimo logiki procesa poteka stvari, ki nam pravi, da je preživetje in uspešnost vsakega posameznika, organizacije in ekonomije celotne družbe odvisna od uspešnosti njene prodaje, ki pa se danes vedno zacenja s promocijsko-prodajnim oglasom, obicajno na nacin  "od ust do ust", danes pa digitalizirano. Svet je globaliziran, trg in konkurencnost ni vec le lokalna stvar posamezne organizacije, ampak se je treba sodelovalno vkljuciti/povezati (cooperative connectivess) v globalne verige ustvarjanja vrednosti. Kako pa konkretno zaceti, pojasnimo in pokažemo tudi nazorno - vizuelno z dejanskimi primeri ponudb ponudnikov razlicnih dejavnosti v predstavitvi naše ponudbe. Skratka, digitalizacija nam danes omogoca mobilnost (mobility), povezanost (conectivness) z ljudmi in s stvarmi (njihovo upravljanje in uporabo na daljavo) in skupno ustvarjalno sodelovanje  mnogih (networking for cooperative creativity) na vseh podrocjih dela in življenja. Na prakticni uporabi teh principov temelji razvoj novih konkurencnih sposobnosti posameznikov, organizacij, ekonomije in celotne družbe za preživetje in uspešnost v sodobnem svetu. Na temu je tudi EU odlocena graditi svojo skupno prihodnost, kar pa želimo tudi mi skupaj z vami. Prosimo vas, da se nam pridružite v teh prizadevanjih. 

2. Dodatno podrocje osredotocenja - je Program pametne/povezane mobilnosti s ciljem ustvarjanja dobre prakse sodobnih nacinov digitalizacije, ki pa je vodena z vrednotami vzdržnega (trajnostnega) razvoja. Dejansko uveljavljanje slednjih je tudi tudi cilj Vizije digitalne trajnostne prihodnosti EU, uresnicitve projekta Enotnega digitalnega trga EU in Agende Evrpske komisije za socialno pravicen prehod na cisto, konkurencno in povezano mobilnost za vse, ki jo je mag. Violeta Bulc, evropska komisarka za promet predstavila v Ljubljani dne 10.07.2017.  S Programom pametne/povezane mobilnosti in s projekom epiks-modri.net ter tudi z drugimi programi Projekta Pametni dom Ripitz izvajamo to EU Vizijo. Kot smo prej pojasnili, prakticna zacetna tocka našega osredotocenja je pri tem povezovanje povpraševanja s ponudbo (kupcev s ponudniki), vendar v obojestransko zadovoljstvo in korist obeh strani. V skladu z vzdržnostnim (trajnostnim) pristopom izvajamo storitve digitaliziranega marketinga, promocije in pospeševanja prodaje tako za lastne potrebe kot za pospeševanje prodaje naših strank in Roll-eX center partnerjev po znatno znižani ceni. Ker informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in tehnologije Interneta stvari (IoT) danes omogocajo nove poslovne modele in drugacno organiziranost za bistveno ucinkovitejšo in cenejšo proizvodnjoin ponudbo izdelkov in storitev. Torej tudi nove pristope k storitvam pospeševanja prodaje, promocije in marketinga ko  je primer  ponudb  v projektu epiks-modri.net. S tem povezovalnim (connectiveness purposeful) projektom (prvi uvajamo novost – "družbeni marketing"), s ponudbo vrste novih digitaliziranih izdelkov in storitev promoviramo nove trajnostne vrednote tako, da v prakso uvajamo vsem organizacijam in potrošnikom ter za vecjo konkurencnost, prodajno uspešnost, gospodarsko rast in razvoj in za celotno družbo koristne digitalizirane tehnološke novosti, vedno hitreje uveljavljane v svetu. in sicer, povsem konkretno: svojim strankam omogocamo tudi pripravo, oglaševanje in objavo promocijsko-prodajnih ponudbe vseh vrst njihovih storitev in izdelkov vsakdanje in trajne rabe, po ceni, ki je sestavljena iz razlicnih razmerij EUR: kriptovaluta, npr. 1:3, 1:1 itn., ki ga doloca sam ponudnik. S tem projektom konkretno prispevamo ne le k uspešnejšemu pospeševanju vaše prodaje in tudi vecji globalni marketinški prepoznavnosti in konkurencnosti vaše organizacije in prodajne ponudbe, ampak s tem obenem skupaj z vami in kupci v veliki meri prispevamo k trajnostnemu ozavešcanju tako drugih organizacij kot posameznikov in vsem omogocamo hitrejše pridobivanje novih (sodobnih) izkušenj, novih vešcin in osvajanje novih znanj, kar pa je izhodišcna osnova za uspešnejše uvajanje številnih, nujno potrebnih in neizogibnih sprememb za zmanjšanje razvojnih zaostankov Slovenije pri sledenju sedanjim znanstevno-tehnološkim trendom digitalizacije v svetu, na katerih tudi EU želi in odlocno gradi EU Vizijo skupne digitalizirane prihodnosti. Na tu opisan in vsem koristen nacin želimo pro-aktivno in skupaj z vami sodelovati pri uresnicevanju EU Vizije skupne digitalizirane prihodnosti v obojestransko zadovoljstvo tako nas udeleženih kot za dobrobit širše slovenske družbe obenem.

Torej, povsem konkretno prispevamo svoj delež k hitrejšemu in uspešnejšemu uresnicevanju EU Vizije skupne digitalizirane prihodnosti z izvajanjem Projekta Roll-eX. Širimo partnersko mrežo Roll-Ex centrov za vzpostavitev in pospešitev rasti mreže Roll-eX Rent-a-Bike kolesarskih postajališc s kolesi z Roll-eX-om širom Sloveniji za tesnejše medsebojno digitalizirano gospodarsko povezovanje (conectivness) in ustvarjalno sodelovanje za trajnostno rast in razvoj (cooperative creativity for sustainability) z udeležbo (dolgorocni cilj je vseh) organizacij in krajanov znotraj lokalnih skupnosti v Sloveniji in s sosednjimi in drugimi evropskimi državami ter prenašanje tega vzorcnega (referencnega) koncepta in dobre prakse izvedbe trajnostnega razvoja v prakso sosednjih in drugih evropskih držav. To pocnemo z inovativno in celovito izvedbeno strategijo promocije digitalizacije in uveljavljanja novih trajnostnih vrednot na njeni osnovi v neposrednem stiku in sodelovanju skupaj z ljudmi/krajani in organizacijami, organizirano na najnižji ravni lokalnih krajevnih skupnostih (KS), in sicer v funkciji hitrejšega razvoja lokalnega turizma predvsem v manjših in srednje velikih mestih v povezavi le-teh s podeželjem. To pocnemo v skladu s priporocili in upoštevaje izvedbeno metodologijo Evropske komisije za konkretno in povezano (integrirano) uresnicevanje razlicnih EU pobud, agend in strategij za hitrejše uresnicevanje uradno deklariranih in promoviranih namenov in ciljev trajnostnega razvoja. Izvedbeno strategijo izvajamo znotraj okvirja Evropskega tedna mobilnosti, ki je nastarejša trajnostna pobuda Evropske komisije, ki se tradicionalno izvaja v vseh evropskih državah že 15 let (od leta 2002), ker je tudi najpomembnejša akcijska pobuda (trajnostno gibanje), odprta za vse posameznike in organizacije ter vseobsegajoci in povezovalni okvir za konkretno uresnicevanje trajnostnega razvoja po principu samo-organizacije na vseh podrocjih dela in življenja. Preden vam podrobneje predstavimo Projekt Roll-eX, ki pa je del Programa pametne mobilnosti v Projektu Pametni dom Ripitz, bomo o vsakem od le-teh v nadaljevanju povedali nekaj vec in podrobneje, in sicer po vrsti: 

KONKRETNEJE O PROJEKTU PAMETNI DOM RIPITZ

Pametni dom Ripitz je organizacijsko inovativen primer podjetniškega projekta trajnostne Nove ekonomije, organaniziran pravno kot joint venture podjetniško partnerstvo z vseobegajocimi razvojnimi trajnostnimi programi, osredotocenimi na uresnicevanje lastnih programskih in izvedbenih resnicno humanih in družbeno koristnih ciljev (glavno podrocje našega osredotocenja). Ob le-teh in s Programom povezane/inteligentne mobilnosti (dodatno podrocje našega osredotocenja) pa lahko najbolje, prakticno prispevamo tudi k hitrejšemu dejanskemu uresnicevanju ciljev razlicnih EU trajnostnih javnih in drugih, civilnih pobud in s tem povezanih aktivnosti skozi partnerstva z organizacijami v lokalnih skupnostih na osnovi in z izhodišcem v projktu Roll-eX. Slednji omogoca sinergicnost in krepi kolektivno (na sodelovanju in teamskem delu zasnovano) realizacijo ogromnih sedaj skritih in neizkorišcenih potencialov trajnostne rasti in spodbuja razvoj na podrocju številnih lokalnih skupnosti širom Slovenije, kar lahko uresnicujemo le tesno povezani skupaj in z angažiranjem vedno vecjega števila novih partnerjev in podpornikov (organizacij in posameznikov) v podjeme na ravni krajevnih skupnosti, torej dobickonosno in od koristi za vse: tako za udeležence kot za družbo. Z udeleženci mislimo vsakega registriraneg podpornika: tako organizacije kot posameznike, pasivne, aktivne ali pro-aktivne, z ali brez financnih prispevkov. Zato imamo organizirano tudi družabno skupnost Pony Bikers Velenje kot krovno družabno skupnost. Vsak se ji lahko pridruži brez kakršnihkoli obveznosti, in vsak lahko po dogovoru z nami v svojem okolju organizira Pony Bikers družabno skupnost z imenom svojega kraja ali organizacije, ce ima za to dovoljenje lastnika. Z namenom sprošcenega druženja, povezovanja in deljenje trajnostnih vrednot in prakticnih idej. Cenimo vsakega udeleženca. Hvala vam!

Program pametne/povezane mobilnosti (PPM) je dober primer za podrobnejšo predstavitev, za boljše razumevanje nacina našega prakticnega delovanja (kaj in kako delamo - PRAXIS). PPM je kljucnega pomena na dodatnem podrocju osredotocenja naših aktivnosti. Osnova za zacetek njegovega izvajanje je Roll-eX, ki je ena izmed naših pomembnejših digitaliziranih produktnih inovacij.  Roll-eX  je resnicno cudovit slovenski  digitalizirani izdelek - elektricno premikalo, izvirna trajnostna aplikacija IKT/IoT, okoli katere povezujemo organizacije in ljudi odprtega uma, ki se zavedajo, da znanost in IKT&IoT danes poganjajo razvoj in ustvarjajo povsem novo družbeno in življenjsko realnost, in ki so se pripravljeni tega udeležiti, pri tem sodelovati  in prispevati svoj delež, opravljati svojo poslovno dejavnost in delo in preživljati svoj prosti cas in vsakdanje življenje na resnicno nov trajnosten nacin ter so za to pripravljeni zaceti celovito spreminjati svoj uteceni nacin življenja v skladu z resnicnimi trajnostmi vrednotami, uživati v polnem skladju z naravo ob uporabi sodobnih trajnostnih rešitev, izdelkov in storitev. Na ta nacin z lastnim primerom dejansko izpricujemo, da tudi resnicno skrbimo za svoja okolja. Obenem z uporabo novosti vsi pridobivamo dragocene nove izkušnje, ker se tako hitreje ucimo in povecujemo svojo uspešnost, ker bolje razumemo najsodobnejše trende, vidimo in lahko sebi v prid izkoristimo nove tržne priložnosti.  Skupaj z našimi partnerji in podporniki pomagamo drugim ljudem in organizacijam, da pocnejo enako, da sledijo našem primeru. Naš namen je jasen in odkrit: gradimo tehnološko in organizacijsko mocno sodobno trajnostno ustvarjalno družabno skupnost z razlicnimi podjemi za dobickonosno korist vseh udeleženih in za splošno družbeno dobrobit. Vodi nas jasna in prakticna Vizija digitalizirne prihodnosti, ki jo deli vsa EU in svet. Želeli bi jo deliti z vami in bi vam zato želeli povedali še vec in podrobneje o naši skupni in povezujoci misiji in predvsem o naši enostavni in prakticni izvedbeni strategiji ter o tem, kar mislimo, da je pomembno za uspešnost njene uresnicitve:

Izvedbeno strategijo izvajamo konkretno s ciljem vecje osebne in gospodarske uspešnosti ter razvoja vseh udeleženih, skupaj v sodelovanju z mnogimi in znotraj okvirja Evropskega tedna mobilnosti, kar je jamstvo za uspešno izvajanje in z najmanjšim tveganjem neuspeha, ker s to strategijo poleg doseganja kratkorocnih ciljev vecje osebne, prodajne (in poslovne) uspešnosti in sonaravnega razvoja vseh udeleženih povsem prakticno prispevamo tudi k uresnicevanju trajnostnih agend, pobud, strategij in ciljev EU in Slovenije na dobesedno vseh podrocjih vsakdanjega dela in življenja. Izvedbena strategija je koncipirana tako, da je trajnostno vseobsegajoca (integralna) in povezujoca. 

Z izvedbeno strategijo udejanjamo predvem projekt vzpostavitve mreže Roll-eX Rent-A-Bike postajališc širom Slovenije. Projekt je tudi novost (organizacijska inovacija) , s katero, kot že povedano, dejansko skupaj številni subjekti prispevamo k promociji in  uresnicevanju EU Vizije digitalizirane prihodnosti in novih  trajnostnih vrednot, ki so tudi v osnovi digitalizacije Slovenije. Pri izvedbeni strategiji upoštevamo strokovno metodologijo in priporocila Evropske komisije za uresnicevanje, vendar vodeni s konkretnimi kratkorocnimi cilji pospeševanja uresnicevanja obstojecih in razvoja novih gospodarskih ciljev lokalnih organizacij in v dobrobit vseh krajanov in širše družbe.

Še enkrat, Roll-eX je slovenska digitalna inovacija, naprava težka 3 kg, ki vsak enostavno in hitro montira na vsako kolo – kolo postane »kolo z Roll-ex-om«, ki tako kot »elektricno kolo« ima maksimalno z zakonom dovoljeno hitrost 25 km/uro. Kolo z Roll-ex-om je torej tehnološka osnova izvedbene strategije, s katero organizirani v Roll-eX centre in skupaj kot Roll-ex partnerji vsi udeleženi dejansko in povsem konkretno prispevamo h konkretnem izvajanju Vizije EU in opredelitve Slovenije za novo prihodnost z zavezanostjo in dejansko predanostjo vrednotam celovitega trajnostnega razvoja na vseh podrocjih vsakdanjega dela in življenja. Celovit trajnostni razvoj, zasnovan na digitalizaciji je tako izhodišce za obuditev in nadaljevanje uresnicevanja slovenske zgodbe o uspehu.

Namen Roll-eX center partnerstev je postopno širjenje partnerske mreže Roll-Ex centrov za lokalno organizirano vzpostavitev in pospešitev rasti mreže Roll-eX Rent-a-Bike kolesarskih postajališc s kolesi z Roll-eX-om širom Sloveniji in povezovanje s sosednjimi in drugimi evropskimi državami ter prenašanje tega vzorcnega koncepta izvedbe trajnostnega razvoja in dobre prakse v prakso drugih evropskih držav. Gre torej za inovativno in celovito izvedbeno strategijo v neposrednem stiku in sodelovanju skupaj z ljudmi/krajani in organizacijami, organizirano na najnižji ravni lokalnih krajevnih skupnostih (KS). Takšen pristop je v skladu s priporocili in metodologijo za konkretno uresnicevanje razlicnih EU pobud, agend in strategij in v njih uradno deklariranih in promoviranih namenov in ciljev digitaliziranega trajnostnega razvoja, ki ga je znanost in stroka prepoznala kot najboljšo pot, po kateri se rast/razvoj najbolje gradi (uresnicuje) tako, da se dejanske spremembe in stvarni napredek uveljavlja-dogaja postopno in »od spodaj navzgor« (bottom-up) in ne »od zgoraj navzdol« (top-down). Upošteva se, da danes rast in razvoj poganjajo inovacije (ustvarjalnost-deljenje znanja in podjetništvo), in da konkretne vsakdanje uporabne inovacije danes najvec prispevajo mnogi ustvarjalni podjetniki - mikro, mala in srednje velike lokalne organizacije (z inovatorji in z znastvenemimi in univerzitetnimi institucijami vred). Naša izvedbena trategija kljucno prispeva k razvoju podjetništva in predvsem mikro, malih in srednje velikih podjetij (EMs), kar bomo sicer pojasnili pozneje. Najprej pa vec o prej omenjani izvedbeni metodologiji Evropske komisije:Model flow of innovation

Metodologija je uporabni rezultat že deset let novorazvijajoce se znanosti razvoja evropskega poslovnega ekosistema, ki jo je inicirala EK za podporo k uresnicevanju družbe, utemeljene na znanju in v službi povecevanja globalne konkurencnosti gospodarstva (predvsem malih in srednje velikih organizacij (SMEs)). Metodologija je konceptualni model, ki ga EK priproca kot vodilo v praksi sistematicno organiziranega uresnicevanja "Informacijske družbe za vse", zasnovane na digitalizaciji in internetu stvari (IoT) ter v funkciji ucinkovitejšega in uspešnejšega uresnicevanja Enotnega digitaliziranega trga - prioritetnega strateškega cilja EU za povecanje konkurencnosti ekonomije EU in držav clanic EU. 

Roll-eX je dobro (sodobno) tehnološko in prakticno izhodišce prej opisane izvedbene strategije, ker je to digitalizirana novost, vsestransko uporabna tako za osebno kot za poslovno rabo, ki v primerjavi z dragimi elektricnimi kolesi vsakomur prinaša mnoge nove priložnosti in ne le to, da ohranja okolje in povecuje uporabnost tisocem starih koles. Vendar je uveljavitev te izvedbene strategije in Roll-eX-a povezana s številnimi ovirami, predvsem pa zaradi ljudem z okoljem "privzgojenih", ponotranjenih, podzavestnih odporov k spremembam in sprejemu "novotarij". Tako kot vsaka vecja nova inovacija ali rešitev in ne glede na to, da je resnicno tudi evidentno boljša, enotavnejša, cenejša in vsem koristnejša od podobnih novih rešitev pa terja od ljudi dolocene spremembe.predvsem pa premagovanje podzavestnih "zavor", opušcanje nekaterih zakoreninjenih in danes zastarelih prepricanj, obicajev in ustaljenih navad, kar nikoli ni enostavno. Vecina ljudi zato in zaradi razlicnih psiholoških in socialno-kulturnih razlogov (predvsem nerazumevanje zaradi pomanjkanja kakršnihkoli izkušenj glede popolnoma novih "tehnoloških" stvari) potrebujejo dlje casa za osebno odlocitev - potrebujejo priložnost, da tehnološke novosti spoznajo, razumejo in sprejmejo v uporabo. Ponavadi se vecina pri tem zgleduje s posnemanjem oziroma sledi tistim prvim oziroma zgodnjim uporabnikom, ki s svojim primerom dajejo zgled drugim v svojem okolju. Roll-eX centri omogocajo ljudem ogled in preiskus koles z Roll-eX-om. K temu še vec prispevajo Roll-ex Rent-a-Bike postajališca, kjer pa so kolesa z Roll-eX-om ne le na razpolago krajanom za uporabo za razlicne opravke, ampak tudi domacem in tujim obiskovalcem za neposrednejše spoznavanje naših krajev, kulture, obicajev in naravnih ter zgodovinskih znamenitosti. Slednje omogoca številne nove priložnosti, in to, da se lahko izvedbena strategija uspešno izvaja predvsem in za gospodarske namene v funkciji promocije in pospeševanja lokalnega turizma, kar pa naši izvedbeni strategiji daje tudi poseben strateško pomemben širši družbeni pomen. Zlasti upoštevaje vecletne globalne trende visoke rasti kulturnega turizma v svetu, ki se mu pri novem pojmovanju in strategijah digitalnega trajnostnega turizma v EU pripisuje velik pomen zlasti v funkciji razvoja majhnih in srednjih mest ter podeželja, kar vidimo kot pomembno priložnost tudi pri realizaciji nove slovenske strategije trajnostnega turizma 2017-2021 in vmestitve kulturnega turizma vanjo. V EU ima digitalizirani trajnostni turizem še poseben strateški pomen tudi zaradi pozitivnega vpliva na razvoj celotne ekonomije. V Sloveniji pa je potrebno precej vec narediti, da se poveca sedanji delež turizma v storitvenemu sektorju in prispevek turizma k BDP, da se zmanjša zaostanek za sosednjimi evropskimi državami. Kar s to izvedbeno strategijo lahko dosežemo najhitreje.    

Zaradi boljšega razumevanja prakticne vrednosti in pomena te izvedbene strategije kot priložnosti za vse organizacije in krajane v posamezni lokalni oziroma krajevni skupnosti in preden jo  zato še podrobneje razložimo s koristmi za vse , pa je pomembno, da njen pomen  predhodno povežemo tudi z razumevanjem širšega konteksta dogajanj v svetu in s tem povezanimi dolgoletnimi  prizadevanji Evropske komisije(EK), Evropske unije (EU) in vseh vlad njenih držav clanic s Slovenijo vred za uspešnejšo in cimhitrejšo uveljavitev sedaj, v letu 2017, povsem jasne EU Vizije trajnostne digitalizacije in njenih prioritet - med katerimi je predvsem zavedanje glede nujnosti vecje splošne družbene podpore, vloge in pro-akivne udeležbe in podpore lokalnih skupnosti s prizadevanjem za hitrejše ozavešcanje vsak svojega lokalnega okolja za premagovanje odporov k spremembam: ozavešcanje vodstev vseh vrst organizacij in krajanov glede nujnosti in neizogibnosti potrebnih sprememb v njihovih lokalnih okoljih in na osebni ravni z osebnim primerom, in sicer:

Svet je leta 2008 zajela globalna financna kriza, ki še traja in je generator vseh drugih kriz. To je spodbudilo ustvarjalnost/inovativnost ljudi in še nikoli v zgodovini zabeležen tako hiter razvoj na vseh podrocjih znanosti in novih generacij internetskih in informacijsko-komnikacijskih tehnologij (IKT), predvsem Interneta stvari (IoT), ki je osnova digitalizacije, (npr., smart – pametni telefoni) in na njih zasnovanih popolnoma novih pametnih izduelkov in storitev kot produktov nove IKT – interneta stvari (IoT), ki vsebinsko v temeljih spreminjajo vse dosedanje, tradicionalne izkušnje, znanja, prepricanja in paradigme. S pametnimi telefoni in s številnimi drugimi digitaliziranimi pametnimi/povezanimi (smart/connected) produkti in storitvami interneta stvari IoT danes lahko opravljamo in upravljamo že prav vse: upravljamo razlicne naprave (npr, naprave v pametnih hišah, v avtomobilih itn.) ali avtomatiziramo proizvodne procese, management procese itn. ali pa placujemo svoje nakupe in opravljamo prenakazila drugim ljudem izven bancnih sistemov veliko hitreje (v tenutku) in ceneje s kriptovalutami, namesto z denarjem. V njih se tudi investira zaradi njihove neverjetne donosnosti, ker (po uradni definiciji svetovnih financnih regulatorjev) imajo vse znacilnosti plemenitih kovin. Kriptovalute so nov, revolucionarni produkt IKT tehnologij, ki temelji na tehnologiji blockchain (veriga podatkovnih blokov), podatkovni bazi za beleženje transakcij v decentraliziranem omrežju številnih med seboj povezanih racunalnikov, s katerimi lahko izvajamo tudi mnoge druge transakcije, npr. pametne pogodbe itn. 

Znanost in IKT&IoT tehnologije evidentno že vsaj deset let povzrocajo korenite spremembe na vseh podrocjih dela in življenja. Spreminjajo celotno družbo in dosedanje medsebojne odnose tako, da govorimo o poteku 4. industrijske revolucije, ki temelji na digitalizaciji. Nobena dosedanja industrijska revolucija ni povzrocila tako korenitih in toliko hitrih sprememb družbe kot jo danes spreminja digitalizacija. Dejansko se je treba vsega uciti na novo, da bomo sploh kos novim zahtevam za preživetje v sodobni družbi. Treba se je prilagoditi novostim, ker, želeli mi to ali ne, nihce vec ne more ustaviti sedanjih smeri razvoja, ki jih narekujeta znanost in tehnologije. Lahko pa te smeri obrnemo sebi v prid, ampak le skupaj, ne vsak za sebe, ker sicer tehnološki razvoj ubira smeri, ki do posameznikov, socialne družbo in okolja sploh niso prijazne. A ta prilagoditev terja bolece spremembe. Pridobitev novih znanja, prakticnih vešcin...vsega. Vsi vemo pa, da se najhitreje ucimo le ob izkušnjah. A izkušnje pridobivamo z uporabo, preiskušanjem stvari in po tej poti ali na ta nacin spoznavamo in obvladujemo predvsem nove stvari. Se strinjate s tem? 

Evropska komisija (EK) je že leta 2010 sprejela celovito sistemsko strategijo Evropa 2020, s pomocjo katere naj bi gospodarstvo Evropske unije (EU) izšlo iz svetovne globalne krize iz leta 2008 in se pripravilo na izzive naslednjega desetletja. Takrat se je komaj nazirala eksplozija razvoja novih IKT&IoT in tolikšna hitrost 4. industrijske revolucije, širina in globina sprememb, ki jih terja digitalizacija; ne le posodobitve, ampak sistemske strukturne prilagoditve in prenova gospodarstva in vseh organizacij, ampak istocasno in tudi kot pogoj za to najprej kadrovska in osebna sprememba z ucenjem: s poosebljanjem (internalzacijo) novih vrednot, pospešenim pridobivanjem novih izkušenj, osvajanjem novih vešcin in uporabnih znanj. V kratkem, izhodišcna ugotovitev strategije je, da se s vet spreminja, in da zato EU potrebuje korenite spremembe, ce želi ohraniti konkurencnost in življenjski standard. Za to potrebujemo pametno, trajnostno in vkljucujoce gospodarstvo EU. Ti trije medsebojno povezani gospodarski vidiki so obenem prednostna podrocja in kljucni krovni cilji strategije Evropa 2020, ki bi morali EU in državam clanicam omogociti visoko zaposlenost, produktivnost in socialno kohezijo. Torej so jasno opredeljena strateška prednostna okvirna podrocja razvoja in sprememb ter so postavljeni merljivi krovni cilji, ki jih države clanice pri prilagajanju strategije lastnemu položaju vkljucujejo v nacionalne cilje in nacrtovano ukrepajo. Države clanice pa morajo za uspešno dejansko uresnicevanje razviti tudi predvsem planiranje potrebnih sprememb in konkretne izvedbene strategije in cilje ter meriti uspešnost napredovanja z merjenjem dejanskih sprememb. Zato se od držav clanic, od njihovih javnih ustanov in organizacij pricakuje, da bodo tudi podpirale ta prizadevanja na najnižjih nivojih lokalnih skupnosti, ker se dejanske spremembe uresnicujejo predvsem tam. S tem namenom Evropska komisija jasno izpostavlja  kot najpomembnejšo nalogo ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva in krepitev konkurencnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij (SMEs), ki predstavljajo 99% vseh gospodarskih organizacij v EU in njenih državah clanicah in ustvarjajo 65% celotnega DBP ter so hrbtenica ekonomije v EU in vseh njenih državah.  

Evropska unija si je zastavila pet ambicioznih ciljev – na podrocju zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, socialne vkljucenosti in podnebja/energije, ki naj bi jih dosegla do leta 2020. Tudi vsaka država clanica je za vsako posamezno podrocje dolocila svoje cilje. Strategija tako temelji na konkretnih ukrepih na ravni EU in vsake posamezne države clanice.

Strategija Evropa 2020 vkljucuje sedem vodilnih pobud, s katerimi želi spodbuditi napredek na prednostnih podrocjih razvoja in sprememb. Med temi pobudami je tudi Evropska digitalna agenda2 (Digital Agenda for Europe – EDA3 ), ki v prizadevanjih za doseganje strateških ciljev obravnava kljucno vlogo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). Splošni cilj EDA je poskrbeti, da bo enotni digitalni trg, ki se opira na hitre in ultrahitre internetne povezave ter interoperabilne aplikacije, dal trajne gospodarske in vsesplošne družbene koristi. Vlada RS Slovenije je v prvi polovici leta 2016 sprejela strategijo DIGITALNA SLOVENIJA 2020: DIGITALIZACIJA SLOVENIJE Z INTENZIVNO IN INOVATIVNO UPORABO IKT IN INTERNETA V VSEH SEGMENTIH DRUŽBE. 

Današnja Vizija in politična odločitev za digitalizirano trajnostno prihodnost držav Evropske skupnosti je dokončno dozorela pod vplivom 4. industrijske revolucije in kot najboljši odgovor na naraščajoče notranje in zunanje krize, napetosti in konflikte v svetu šele v zadnjih nekaj letih, ko se dejansko prekraja geopolitična slika zemljevida sveta. Vendar so temelji, strategije in cilji sedanje Vizije EU bili določeni veliko prej. Odločitev za »informacijsko družbo za vse« zato, da se v dolgotrajnem procesu družbenih sprememb zgradi trajnostna, globalna, pluralistična in demokratična Evropska skupnost s ciljem, da postane najbolj dinamična in konkurenčna, na znanju zasnovana skupnost držav na svetu so sprejeli predstavniki ES na Lizbonski konferenci v marcu leta 2000. Leto pozneje, junija 2001 pa so se na konferenci v Gothenburgu dogovorili za trajnostni razvoj. Z dodajanjem še te tretje, okoljske dimenzije se je izpopolnila politična odločenost in predanost ES celoviti uresničitvi Lizbonskih ciljev. S tem je bil storjen pomemben korak naprej: zato, da se zagotovi učinkovito uresničevanje teh ciljev in strategij, se na prvem mestu promovira in vztraja na novem, celovitem pristopu koordiniranega političnega odločanja in ekonomske in družbene prenove upoštevaje trajnostne učinke kot merilo. Obe strategiji, določeni v Lisboni in Gothenburgu v center politične pozornosti postavljajo in povdarjajo pomen konkurenčnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij in nujnost ustvarjanja ugodnega ozračja, da se stimulira podjetniške iniciative, s katerimi se v ES edino lahko dejansko dosega nadaljnja ekonomska rast in trajnostnost, inovacije, nova delovna mesta in večja družbena integracija (povezanost in kooperativnost), družbena kohezija ali družbena vključenost vseh. Ne obstajajo boljše ali manj konfliktne alternative ustvarjanja skupne evropske prihodnosti in večje garancije za obstoj Evropske skupnosti kot je sedanja EU Vizija, kar potrjuje tudi Brexit in neprekinjeno zaostrovanje geopolitičnih konfliktov v svetu. Realna situacija terja streznitev. Dejanske spremembe pa se ne morejo začeti na preživetih vrednotah in »običajnih« praksah, čas pa nikoli ni naklonjen nujno potrebnim spremembam, ki pa se uresničujejo v dolgotrajnem procesu in ne z revolucijami. Odgovor na to je le konkretna, neideološka akcija. Kot rečeno, Roll-eX je posrečena slovenska produktna inovacija, ker mobilizira in povezuje sedanje in novo, in ki zaradi svoje digitalizirane tehnološke sodobnosti omogoča nove izkušnje, odpira skrite vidike in velike neizrabljene potenciale ter osvetljuje nove priložnosti rasti in razvoja. Dobro za vse.

Evropski teden mobilnosti je najstarejša pobuda Evropske komisije za celoviti trajnostni razvoj, ki se izvaja že petnajst let (od leta 2002) v vseh državah članicah ES. Omenili smo prej, da je mag. Violeta Bulc, evropska komisarka za promet je 10.07.2017 V Sloveniji predstavila Agendo Evrpske komisije za socialno pravičen prehod na čisto, konkurenčno in povezano mobilnost za vse, ki spremlja projekt ENOTNEGA DIGITALNEGA TRGA ES, ki je najpomembnejša naloga EK, ker s tem EK ustvarja pogoje vsem državljanom in organizacijam, predvsem mikro, malim in srednje velikim podjetjem v ES, da lahko spodbudijo gospodarsko rast in spremembe v svojih okoljih. Skladno s tem je že v letu 2016/17 v Evropskem tednu mobilnosti prišlo do bistvene spremembe dosedanjih prioritet in fokusa osredotočenosti na »stvari, infrastrukture in razvoj novih tehnologij« na »potrebe ljudi«, za zdravje in večjo kakovost življenja, višji gospodarski in življenjski standard. Poudarek se daje pešačenju, kolesarjenju, delitvi prevoza...medsebojnemu povezovanju, kooperaciji in samo-organizaciji. Kakšen bo tempo dejanskih sprememb in stopnja izkoristka novih priložnosti, ki jih prinaša digitalizacija je tako odvisen predvsem od pripravljenosti najnižjih ravni v lokanih okoljih in je predvsem stvar zavedanja posameznikov in kolektivno. Slednje in pasiven odnos (ali neodgovornost) večine do prihodnosti je danes velik izziv za celotno družbo. Med drugimi razlogi za to (npr. promoviranje prekse potrošništva) je nizka splošna stopnja zavedanja večine glede realnosti novih »virtualnih« tehnologij, digitaliziranih storitev in izdelkov in nujnosti čimbolj hitrega prehoda na digitalizacijo tudi posledica petnajstletne pretirane osredotočenosti in javne promocije »stvari in infrastrukturnih objektov, dosežkov znanost in razvoja novih digitaliziranih tehnologij«, premalo pozornosti pa se namenja promociji sprememb na osebni ravni in kolektivno, ki jih terja digitalizacija. S tem se pri javnostih ustvarja videz brezskrbne prihodnosti, ki jo le-te razumejo češ, da bo to oziroma že nekdo drug namesto nas in za nas rešil vse naše in ekonomske probleme družbe. Premalo se je storilo na promociji potrebnih korenitih sprememb, ki so potrebne, da se ekonomski napredek, rast dejansko in opazneje začne uresničevati, kajti to se ne more zgoditi čez noč. Potebne so osebne in strukturne spremembe. Spremembe so dolgotrajen in boleč proces učenja novega (digitaliziranega), pridobivanja novih izkušenj, veščin... skozi katerega mora iti vsak posameznik, tako delavec kot potrošnik. Značilen primer napačnih predstav je, npr. tudi to, da sedaj večina javnosti enači Evropski teden mobilnosti z že tradicionalnim tednom prireditev, ki traja od 16. do 22. septembra, ko je zadnji dan evropski Dan brez avtomobila. Večina to razume bolj kot še eno priložnost za zabavo. Evropski teden mobilnosti ni samo ta en teden, ampak je pobuda EK, ki je z leti dejansko spodbudila številne spremembe, tudi samo-organizirane civilne iniciative in druge trajnostne akcije ter je prerasla v evropsko gibanje za celoviti trajnostni razvoj. Zaradi svoje odprtosti za vse udeležence je postala organizacijski okvir za uspešenost takšnih iniciativ in gibanj.

Prej smo omenili spremembo prioritet in fokusa Evropskega tedna mobilnosti iz stvari na ljudi in njihove dejanske potrebe. Namen te spremembe je povečati uporabo do sedaj izgrajenih infrastruktur, da se poveča njihov ekonomski izkoriristek in s tem pvezani številni učinki, ki dinamizirajo celotno ekonomijo družbe, ampak predvsem na način da bodo potrebe ljudi bolj zadovoljene. Način, kako to konkretno izpeljati, je prepuščen ljudem. EK opravlja svoje delo, zagotavlja pogoje, omogoča financiranje, zagotovila je jasne cilje, strategije, smernice, agende...enako vse države članice ES. Ne EK ne države članice ne dajajo navodil eni drugim ali ljudem. Glede izvedbe vsi jasno poudarjajo samoodgovornost, samoiniciativnost in samoorganizacijo...Novi pojmi ob »pametni digitalizaciji«, npr. »pametna/inteligentna mobilnost« ali »pametna povezanost« (smart/intelligent connetivness), »delitev prevoza« ali »deljeni prevoz« slonijo na vseh teh in še vrsti drugih življenjskih principov (networking, kooperativnost, sodelovanje, inovativnost...). Enako tako drugi novi pojmi, npr. pametna/inteligenta mobilnost...itn. So vsi povezani s to osnovo, ki je osnova za uspešno izvedbo, realizacijo številnih novih priložnosti, ki jih digitalizacija omogoča in so sedaj večini skrite. Le odkriti jih je treba. Tu govorimo o večji uporabi številnih peš poteh in kolesarskih stezah. Tu vidimo največjo priložnost, da krajani in različne organizacije v krajevnih skupnostih to infrastrukturo lahko izrabijo za čim neposrednejšo lastno  dobrobit. To pa lahko le tesno povezani skupaj na nov način, in ne vsak za sebe kot dosedaj, kajti fragmentiranost to priložnost prepušča pretežno velikim organizacijam z malo koristi za lokalne skupnosti, krajane in organizacije, ki živijo in delujejo v njih. Kako pa se tega lotiti pa v nadaljevanju s podrobnejšim opisom naše izvedbene strategije. Pojdi na izvedbeno strategijo.